Akashi Japanese Restaurant
2020 Harshman Road, Dayton, OH 45424
937-233-8005